ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
   
User Name :
Password :
 
   
** กรุณาล๊อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบ **
[ ลืมรหัสผ่าน ]
 


เปิดใช้งาน ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติมออนไลน์
ระบบการเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2/2559
No. ชื่อวิชา ครูผู้สอน คาบเรียนที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่สมัคร ผู้มีสิทธิ์
1 พ30218 (เพศศึกษารอบด้าน) ลาวัลย์ 6-7 56 56 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9
2 ส30204 (อาเซี่ยนศึกษา) ชมพลอย 6-7 50 47 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9
3 ง30222 (ช่างอาหารไทย) ศิริกาญจน์ 6-7 50 50 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9
4 ศ30205 (ความถนัดทางสถาปัตยกรรม) ประเสริฐสิทธิ์ 6-7 50 50 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9
5 ศ30209 (ดนตรีตามความถนัด) อัครวัฒน์ 6-7 50 7 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9
6 ส30203 (กฎหมาย 1) ผ่องศรี 6-7 50 45 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9
7 ง30247 (โครงงงานอาชีพธุรกิจ) ณิชชา 6-7 50 35 ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9
8 พ30218 (เพศศึกษารอบด้าน) ลาวัลย์ 3-4 50 30 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
9 ง30215 (การสร้างสรรค์ประโยชน์) กัลยาณี 3-4 50 13 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
10 ง30214 (การเพาะเห็ด) ไพสิทธิ์ 3-4 50 40 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
11 ง30225 (การผลิตพืช) สุนทร 3-4 50 7 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
12 ง30239 (ประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์) สัมฤทธิ์ 3-4 50 19 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
13 ง30244 (ช่างอาหารไทย 2) พัชรี 3-4 50 7 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
14 ง30248 (โครงงานอาชีพช่างยนต์) ทรงชัย 3-4 50 8 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
15 ง30252 (การสร้างสรรค์ประโยชน์(อุตสาหกรรม)) ไผ่ 3-4 50 49 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
16 ง30247 (โครงงานอาชีพธุรกิจ) ณิชชา 3-4 50 1 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
17 ง30224 (ช่างผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) ศิริกาญจน์ 3-4 50 42 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
18 ส30205 (กฎหมาย 2) พานทอง 3-4 50 6 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
19 ส30206 (สัมมนาอาเซี่ยน) มยุรี 3-4 50 9 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
20 ศ30206 (จิตรกรรม) ประเสริฐสิทธิ์ 3-4 50 7 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
21 ศ30211 (นาฎศิลป์พื้นบ้าน) สาวิตรี 3-4 50 0 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
22 ต30215 (ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2) บุญธีม 3-4 50 11 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
23 อ31204 (ภาษาอังกฤษฟังพูด) ศลิษา 3-4 50 19 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
24 พ30218 (เพศศึกษารอบด้าน) ลาวัลย์ 8-9 50 18 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
25 ง30215 (การสร้างสรรค์ประโยชน์) กัลยาณี 8-9 50 7 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
26 ง30225 (การผลิตพืช) สุนทร 8-9 50 38 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
27 ง30244 (ช่างอาหารไทย 2) พัชรี 8-9 50 0 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
28 ง30248 (โครงงานอาชีพช่างยนต์) ทรงชัย 8-9 50 49 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
29 ง30252 (การสร้างสรรค์ประโยชน์(อุตสาหกรรม)) ไผ่ 8-9 50 50 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
30 ง30247 (โครงงานอาชีพธุรกิจ) ณิชชา 8-9 50 49 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
31 ง30224 (ช่างผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) ศิริกาญจน์ 8-9 50 32 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
32 ส30205 (กฎหมาย 2) พานทอง 8-9 50 9 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
33 ส30206 (สัมมนาอาเซี่ยน) มยุรี 8-9 50 6 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
34 ต30215 (ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2) บุญธีม 8-9 50 6 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
35 อ31204 (ภาษาอังกฤษฟังพูด) ศลิษา 8-9 50 4 ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
36 ง30229 (ดินและปุ๋ย) กัลยาณี 3-4 50 9 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
37 ง30286 (การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า) สุนทร 3-4 50 45 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
38 ง30238 (โครงงานอาชีพ) ไพสิทธิ์ 3-4 50 12 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
39 ง30245 (ทักษะชีวิต 2) พัชรี 3-4 50 15 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
40 ง30254 (ประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์งานเกษตร) สัมฤทธิ์ 3-4 50 21 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
41 ง30253 (งานจักรยานยนต์ 2) ทรงชัย 3-4 50 54 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
42 ง30240 (ช่างอุตสาหกรรม 1) สิทธิพล 3-4 50 17 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
43 ง30255 (การทำอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ) ศิริกาญจน์ 3-4 50 14 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
44 ง30239 (ประดิษฐ์คิดค้นอย่างสร้างสรรค์) ไผ่ 3-4 50 36 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
45 ส30208 (เศรษฐกิจพอเพียง) สุวรรณี 3-4 50 11 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
46 ศ30204 (พ่นทราย) นาริวรรณ 3-4 50 19 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
47 ศ30203 (การออกแบบ) รุ่งอรุณ 3-4 50 3 ม.5/10, ม.5/11, ม.5/12, ม.5/13, ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
48 ง30229 (ดินและปุ๋ย) กัลยาณี 8-9 50 3 ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
49 ง30286 (การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า) สุนทร 8-9 50 34 ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
50 ง30245 (ทักษะชีวิต 2) พัชรี 8-9 50 0 ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
51 ง30254 (ประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์งานเกษตร) สัมฤทธิ์ 8-9 50 16 ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
52 ง30253 (งานจักรยานยนต์ 2) ทรงชัย 8-9 50 47 ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
53 ง30255 (การทำอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ) ศิริกาญจน์ 8-9 50 0 ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
54 ส30208 (เศรษฐกิจพอเพียง) เทพธีด์ 8-9 50 9 ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
55 ศ30205 (ความถนัดทางสถาปัตยกรรม) ประเสริฐสิทธิ์ 8-9 50 7 ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
56 ศ30210 (ดนตรีตามความถนัด 2) สาวิตรี 8-9 50 0 ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
57 ศ30210 (ดนตรีตามความถนัด 2) อัครวัฒน์ 8-9 50 0 ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16
58 ศ30207 (ภาพพฤษศาสตร์) รุ่งอรุณ 8-9 50 0 ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16