ระบบเลือกวิชาภาษาที่ 2 ออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
   
User Name :
Password :
 
   
** กรุณาล๊อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบ **
[ ลืมรหัสผ่าน ]
 


ระบบการเลือกวิชาเรียนภาษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2559
No. ชื่อวิชา ครูผู้สอน คาบเรียนที่ จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่สมัคร ผู้มีสิทธิ์
1 จ20201 (ภาษาจีน) ครูลฎาภา สะปะสิริ คาบ 3 50 50 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
2 จ20201 (ภาษาจีน) ครูรุ่งทิวา กิมาวะหา คาบ 3 50 50 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
3 ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) ครูเพชรลัดดา บริบูรณ์ คาบ 3 53 52 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
4 ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) ครูน้ำอ้อย เจียมรัมย์ คาบ 3 53 53 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
5 ฝ20201 (ภาษาฝรั่งเศส) ครูภัทรภร สมานสวน คาบ 3 50 50 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
6 ต20201 (ภาษาเขมร) ครูบุญธีม ตี คาบ 3 50 50 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
7 ต20201 (ภาษาเวียดนาม) ครูซาง ธาจ คาบ 3 50 32 ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13, ม.1/14
8 จ20201 (ภาษาจีน) ครูอุมาพร สารพัฒน์ คาบ 9 53 50 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
9 จ20201 (ภาษาจีน) ครูรุ่งทิวา กิมาวะหา คาบ 9 51 52 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
10 ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) ครูสมปอง ประทุมปี คาบ 9 50 50 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
11 ญ20201 (ภาษาญี่ปุ่น) ครูน้ำอ้อย เจียมรัมย์ คาบ 9 50 50 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
12 ฝ20201 (ภาษาฝรั่งเศส) ครูภัทรภร สมานสวน คาบ 9 50 50 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
13 ต20201 (ภาษาเขมร) ครูบุญธีม ตี คาบ 9 50 49 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
14 ต20201 (ภาษาเวียดนาม) ครูซาง ธาจ คาบ 9 50 17 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7
15 จ30201 (ภาษาจีน) ครูอุมาพร สารพัฒน์ คาบ 4 50 42 ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
16 จ30201 (ภาษาจีน) ครูรุ่งทิวา กิมาวะหา คาบ 4 50 44 ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
17 ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) ครูสมปอง ประทุมปี คาบ 4 50 46 ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
18 ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) ครูน้ำอ้อย เจียมรัมย์ คาบ 4 51 51 ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
19 ฝ30201 (ภาษาฝรั่งเศส) ครูภัทรภร สมานสวน คาบ 4 50 51 ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
20 ต30201 (ภาษาเขมร) ครูบุญธีม ตี คาบ 4 50 10 ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
21 ต30201 (ภาษาเวียดนาม) ครูซาง ธาจ คาบ 4 50 35 ม.4/7, ม.4/8, ม.4/9, ม.4/10, ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13
22 จ30201 (ภาษาจีน) ครูลฎาภา สะปะสิริ คาบ 8 50 27 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6
23 จ30201 (ภาษาจีน) ครูรุ่งทิวา กิมาวะหา คาบ 8 50 46 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6
24 ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) ครูเพชรลัดดา บริบูรณ์ คาบ 8 50 41 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6
25 ญ30201 (ภาษาญี่ปุ่น) ครูน้ำอ้อย เจียมรัมย์ คาบ 8 50 32 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6
26 ฝ30201 (ภาษาฝรั่งเศส) ครูภัทรภร สมานสวน คาบ 8 50 50 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6
27 ต30201 (ภาษาเขมร) ครูบุญธีม ตี คาบ 8 50 26 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6
28 ต30201 (ภาษาเวียดนาม) ครูซาง ธาจ คาบ 8 50 12 ม.4/1, ม.4/2, ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6
29 จ31201 (ภาษาจีน) ครูลฎาภา สะปะสิริ จ. 1-2/พฤ. 1-2/ศ. 6- 25 21 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
30 จ31201 (ภาษาจีน) ครูรุ่งทิวา กิมาวะหา จ. 1-2/พฤ. 1-2/ศ. 6- 25 22 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
31 ญ31201 (ภาษาญี่ปุ่น) ครูสมปอง ประทุมปี จ. 1-2/พฤ. 1-2/ศ. 6- 25 12 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
32 ญ31201 (ภาษาญี่ปุ่น) ครูน้ำอ้อย เจียมรัมย์ จ. 1-2/พฤ. 1-2/ศ. 6- 25 23 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
33 ฝ31201 (ภาษาฝรั่งเศส) ครูศศิวิมล พูนชัย จ. 1-2/พฤ. 1-2/ศ. 6- 25 29 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
34 ต31201 (ภาษาเขมร) ครูบุญธีม ตี จ. 1-2/พฤ. 1-2/ศ. 6- 25 11 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16
35 ต31201 (ภาษาเวียดนาม) ครูซาง ธาจ จ. 1-2/พฤ. 1-2/ศ. 6- 25 3 ม.4/14, ม.4/15, ม.4/16